هندبوک وزن و تعادل

در این کتاب مبحث مهم وزن و تعادل هواپیما که در کتب طراحی هواپیما  weight and balance نامیده می شود مورد بررسی قرار گرفته است. این کتاب به طور مجزا و اختصاصی این موضوع را بررسی کرده و تا حدودی ابهامات موجود در کتب طراحی هواپیما را برطرف کرده است. نکته دیگر این کتاب بررسی این مبحث مهم در هلیکوپتر هاست ...