سیستم های جدایش در موشک ۱

در طی پرواز یک موشک، تازمانی که موتور آن روشن است قسمتی از جرم آن مصرف می شود. از آنجایی که مخازن سوخت برای حمل هرچه بیشتر سوخت طراحی می گردند، بعد از خاموشی موتور، این مخازن که حجم بزرگی نیز دارند روی موشک باقی خواهند ماند. در حقیقت جرم غیر مفیدی توسط موشک حمل می گردد. این موضوع باعث ...