کتاب روش مش آزاد (Free Mesh)

این کتاب با نام کتاب «روش مش آزاد: حرکتی فرای مدل المان محدود» شناخته می شود و به توضیح روش مش آزاد می پردازد. در این روش مش به صورت المانی از روی محیط حل حذف می شود و تنها نقاطی در سراسر محیط تعریف می شود که می تواند معرف محیط مسئله باشد(بر خلاف روش مرسوم که مسئله را با استفاده ...