ویژگی های جنگنده قاهر ۳۱۳

جنگنده F-313 طي چند روز اخير  توجه بسياري از رسانه ها، گروه ها و متخصصين از جمله صاحب نظرهاي هوافضايي رو برانگيخته و باعث حيرت خيلي ها شده است! اين جنگنده با طراحي منحصر به فرد موجب  بحث و بررسي های فراوانی شده و تحلیل های مثبت و منفی رو به همراه داشته ما هم در اين مجال قصد داريم نگاهي گذرا و ...