مقدمه اي بر عملكرد هواپيما (aircraft performance)

  فايلي كه براي دانلود گذاشتيم به صورت مختصر عملكرد هواپيما رو قدم به قدم شرح ميده... به عبارتي مطالب به صورت زير طبقه بندي شده : - در قسمت اول مباحث ترموديناميك كه بايد در عملكرد هواپيما بدونيد معرفي شده... مثل تعريف گاز كامل، آنتالپي، گرماي ويژه ،  سرعت صوت و ...  - در قسمت دوم  به پيشرانش پرداخته....و پارامترهاي عملكردي ...