آئروالاستیسه و دینامیک سازه

کتاب مقدمه ای بر دینامیک سازه و آئروالاستیسیته٬ در واقع همکاری مشترک نیروهای آیرودینامیکی با سازه ای هستش که از این وسط آئروالاستیسیته متولد شده (!)... به عبارت دیگه آیروالاستیسیته به بررسی متقابل نیروهای آیرودینامیکی و سازه ای در سطوح مختلف جسم پرنده می پردازه (به خصوص سازه بالها). در دانشکده ما هم دکتر ایرانی زحمت تدریس این درس ...