کتاب المان محدود در کامپوزیت

این کتاب کمیاب ، نوشته یکی از اساتید به نام  کامپوزیت یعنی آقای باربرو می باشد. در این کتاب مقالات مختلف این استاد به صورت آموزشی ارائه شده است و روش خاص او در بررسی خرابی کامپوزیت نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نکته شاخص این کتاب ارائه کدهای با ارزشی است که می توان از آن در نرم افزار ...