ورود به بازار کار مهندسی (۱)

گامهایی برای ورود به بازار کار مهندسی - کشف موقعیتهای کاری وقتی که از پاس کردن واحدها و انجام تکلیف و پروژه های درسی عبور کنید، تازه در آستانه در قرار گرفته اید برای ورود به بازار کار. اما چگونه باید وارد بازار کار شد؟ یک راه این است که تمام تخم مرغ هایتان را بگذارید در سبدی به نام «استخدام». دولتی و ...