هواپیمای ۱۵۰ نفره ملی از توهمات تا واقعیات

هواپیمای ۱۵۰ نفره ملی در سال های اخیر بر سر زبان ها افتاده است و هر از چند گاهی مسئولین مختلف کشوری و لشکری صحبت هایی در مورد این پروژه در رسانه ها مطرح می کنند. از طرف دیگر دانشگاه های دخیل در این پروژه نیز با برگزاری مراسم های مختلف و بعضا ژست های خبری مختلف این روند را ...