مسلمانان و پرواز

وحید رضاپور، کارشناس ارشد هوافضا: در این مطلب به بررسی فعالیت های هوافضایی مسلمانان در تاریخ می پردازیم. در تاریخ دو مورد از فعالیت های هوافضایی مسلمانان آمده است که این دو مورد را در دو بخش "پرواز" و "موشک" مورد بررسی قرار خواهیم داد. مسلمانان و پرواز: مسلمانان در اوایل رشد اسلام در سرتاسر جهان با آشنا شدن با علوم و فرهنگ ...