فرهنگ سازی هوافضایی

یکی از مطالب جاافتاده در دنیا فرهنگ سازی و ترغیب کودکان در زمینه های مختلف علمی اجتماعی است که هوافضا هم از این قاعده مستثنا نیست. در این زمینه کارگاه های بسیار زیادی در کشورهای مختلف در زمینه هوافضا وجود دارد که برخی از این مراکز به صورت جهانی فعالیت دارند و بعضی ملی و .... هوافضا یکی از جذاب ...