سوانحی که مسیر هوانوردی را تغییر داد

GRAND CANYON | TWA Flight 2 and United Airlines Flight 718  در سال 1956 پس از برخورد دو هواپیما در هوا بر روی grand canyon  و کشته شدن 128 نفر ، مبلغ 250 میلیون دلار برای ارتقا کنترل ترافیک هوایی هزینه شد و همچنین موجب ایجاد سازمان هوانوردی فدرال در سال 1985 شد. PORTLAND | United Airlines Flight 173  هواپیمایی که قرار بود ...