آیرودینامیک فرود هلیکوپتر

در پژوهش زیر آیرودینامیک هلیکوپتر در هنگام کاهش ارتفاع بررسی می گردد. هنگامی هلیکوپتر ارتفاعش را کاهش می دهد در ناحیه wake خود داخل می شود و وارد رژیم جریان جدیدی می شود که به آن (vortex ring state - VRS)  می گویند.     در تصاویر زیر این وضعیت تشریح شده است: