کتاب مبانی دینامیک سازه

کتاب مبانی دینامیک سازه نوشته شده توسط کریگ و کوردیلا می باشد. در این کتاب میانی حرکت سازه ای مورد بررسی قرار گرفته شده است و  جدیدترین روش های عددی و کامپیوتری نیز مورد بررسی قرار گرفته است. این کتاب توسط انتشارات وایلی چاپ شده است