محاسبه عملکرد توربین گاز صنعتی

مقاله زیر به اندازه گیری عملکرد توربین گازهای صنعتی می پردازد و در آن برخی از ابزارهای اندازه گیری مشخصات عملکردی یک توربین گاز را معرفی می کند.

عملکرد یک طبقه کمپرسور (Compressor Stage Performance)

در این فایل به طور خلاصه علمکرد یک طبقه کمپرسور شرح داده شده است و روابط مورد نیاز آن بیان گردیده است. کسانی که در زمینه  عملکرد پیشرانش و توربین گاز کار می کنند می تواند این فایل مفید باشد.