اندر حکایت برخی اساتید…!

اساتید محترم لطفا بخودشون نگیرند، مزاحی بیش نیست! البته بعضی از اساتید هم به خودشون بگیرن خوبه !!! ترجمه کردن کتاب توسط دانشجویان به کام اساتید موضوع جدیدی نیست ، تقریبا تمام دانشجویان حداقل یک بار با این موضوع روبرو شده اند البته در بسیاری از موارد دانشجوبان بسیار مشتاقند که برای نمره گرفتن انواع و اقسام حرکات استعماری و استثماری ...

یک تست چند گزینه ای… (طنز…!)

دانشجوی زیر در چه حالتی به سر می برد؟.... گزینه ۱) از کلاس مکانیک پرواز خارج شده است (معادل این کلاس آیین نگارش می باشد!) گزینه ۲)در کلاس فیزیک به حقیقتی جدید رسیده و بینشش عوض شده است گزینه ۳) لحظاتی قبل از امتحان تحلیل سازه است...(بعد از امتحان مکانیک پرواز است) گزینه ۴)قصد داشته در امتحان تقلب کند اما شهرام و بهرام ...

تفالی به دیوان خواجه در ایام امتحانات…!

در اوهام خود مستغرق بودم که ناگاه بدیدم آموزشی خادم به درب عمارت مکتب خانه نزدیک گشته  و اوراقی را به آبگینه های در آویخته.... و در اثرش جمعیتی که به آن اوراق حمله ور شدندی و یکدیگر را مجال ندادندی که از شدت تعجیل ٬حالشان وصف ناشدنیست...! با کاوش از اطرافیان بفهمیدم که همین اوراق است٬ شماره نشستنگاه ...