ماشین پرنده

انواع مختلفی از ماشین های پرنده تا کنون ساخته شده اند ، که البته هنوز همه آن ها تا نتیجه نهایی و مد نظر فاصله دارند مهمترین ویژگی این پرنده ها باید ایمن بودن آن باشد و پس از آن نیز بهینه بودن آن مورد توجه قرار می گیرد در فیلم های زیر تعدادی از این ماشین ها را مشاهده می ...