نازل های همگرا (تحلیل آیزنتروپیک)

تحلیل جریان آیزنتروپیک در نازل یک موتور جت جریان درون یک نازل همگرا به صورت آیزنتروپیک است یعنی می توان از اتلاف انرژی ناشی از لایه مرزی صرف نظر کرد. این نوع تحلیل معروف به تحلیل صفر بعدی یا یک بعدی است زیرا مشخصات جریان فقط در یک بعد (راستای محوری نازل) بدست می آید. در این صورت نتایج بدست آمده تا حد ...