هواپیمای ۷۴۷ موتورش را جا گذاشت

خبرهایی که صبح امروز منتشر شد حاکی از یک سانحه خطرناک دیگر برای یک بوئینگ ایرانی بود که تعداد زیادی مسافر داشت که خدا را شکر خطر از بیخ گوششان گذشت.     جریان این سانحه تا کنون این گونه روایت شده است که پس از برخاست هواپیما از زمین نقص فنی در موتور نزدیک به مسافران رخ داده است که در نتیجه ...