کتاب تحلیل سازه به روش ماتریسی

در این کتاب ، تحلیل سازه با استفاده از روش ماتریسی مورد بررسی قرار گرفته است. در این کتاب مهندسین سازه با مجموعه ای از روابط ماتریسی  روبرو هستند.این روش برای ساده سازی سازه های پیچیده جهت انتقال به کامپیوتر برای حل ابداع شده است و در بسیاری از نرم افزارها مورد استفاده قرار می گیرد. با این روش مسائل مختلف ...