مکانیک خرابی پیشرونده

یکی از روش های بسیار مهم بررسی تخریب در مواد مختلف خصوصا مواد ارتوتروپ مانند کامپوزیت ها استفاده از روش های تخریب پیشرونده است. این روش در مواد مختلف با فرضیات متفاوت مطرح و گسترش داده شده است. در این کتاب مهم ترین تئوری محققان مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و به صورت مفصل شرح داده شده است.