جدیدترین خط مونتاژ ایرباس در امریکا

شاید در ابتدای امر هرکس تیتر این خبر را می بیند فکر می کند که نویسنده فرق ایرباس و بوئینگ را نمی داند. اما اگر با تصویر و سند موضوع را اثبات کنید باز هم از خودش می پرسد پس تولید ملی امریکا کجا رفته و یا اینکه چه معنا دارد تا بوئینگ هست ایرباس اجنبی ها در امریکا مونتاژ ...