مشخصات توربین گازهای هوایی و صنعتی

خیلی از طراحان و پژوهشگران پیشرانش توربینی، در تحقیقات خود نیاز دارند که از مشخصات توربین های گاز مطلع شوند. در اینجا چند نمونه از مشخصات تکنیکی چند توربین گاز در رده های مختلف آورده شده است. توربین گازهای هوایی نظامی و غیر نظامی و توربین گازهای صنعتی:   برای دسترسی به اطلاعات تکنیکی کامل از انواع موتور های توربوفن، توربوجت و ...