منبع كنكور رشته تعمير و نگهداري هواپيما(۳)

  فايلی که برای دانلود گذاشتیم منبع سوم از سه منبع مهم در زمینه تعمیر و نگهداری هواپیماست که برا کسایی که میخوان وارد این رشته بشوند مفیده... روند این سری از کتابها به صورت تست های ۳ گزینه ای به همراه پاسخ شون هست. این کتاب درباره موتور و پیشرانش هواپیماست. كلمات كليدي: A & P - Jepsen - راهنماي تست  جپسن - اي اند پي ...

منبع كنكور رشته تعمير و نگهداري هواپيما(۲)

فايلی که برای دانلود گذاشتیم منبع دوم از سه منبع مهم در زمینه تعمیر و نگهداری هواپیماست که برا کسایی که میخوان وارد این رشته بشوند مفیده... روند این سری از کتابها به صورت تست های ۳ گزینه ای به همراه پاسخ شون هست. این کتاب درباره سازه و بدنه هواپیماست. كلمات كليدي: A & P - Jepsen - راهنماي تست  جپسن - ...

منبع كنكور رشته تعمير و نگهداري هواپيما(۱)

فايلی که برای دانلود گذاشتیم یکی از سه منبع مهم در زمینه تعمیر و نگهداری هواپیماست که برا کسایی که میخوان وارد این رشته بشوند مفیده... روند این سری از کتابها به صورت تست های ۳ گزینه ای به همراه پاسخ شون هست.