پیشرانش فضایی تراستر های الکتریکی (فیلم و کتاب)

بحث پیشرانش از اهمیت ویژه ای در صنایع هوافضا برخوردار است و با ظهور تراسترهای الکتریکی طیف وسیعی از موتورهای کم مصرف وارد این عرصه شد..تنوع این موتورها بسیار زیاد است و به صورت عمده می توان آنها را به الکتروگرمایی و الکتروشیمیایی و الکترومغناطیسی تقسیم کرد...نسل بعدی که همان پیشران هسته ایست که امید اکتشافات فضایی را زنده نگه داشته ...