طراحی هواپیمای بیزنس جت

مقاله زیر درباره طراحی مفهومی هواپیماهای بیزنس جت هستند. این هواپیما از لحاظ رده بندی بین هواپیماهای سبک و جت های مسافربری هستند و ماموریت جابجایی سریع افراد با هزینه کم را دارند.