آیرودینامیک پهپادهای آینده – بخش هشتم

بال های کرد متغیر تغییرات کرد نیز از دیگر روش ها برای افزایش کارایی یک هواپیماست. این موضوع در هواپیماهایی که به برافازا (فلپ) نیاز دارند بیشتر بکار گرفته می شود چرا که مکانیزم های فعلی براافزا دارای تداخلات آیرو دینامیکی هستند که در صورت افزاش کرد ایرفویل بدون استفاده از مکانیزم مکانیکی این مشکلات برطرف می شود. در شکل زیر ...