دانلود لغتنامه کنترل و ارتعاشات (ديكشنري تخصصي)

این لغتنامه از دو بخش تشکیل شده ... قمست اول مربوط به لغات تخصصی مبحث کنترل و قسمت دوم مربوط به لغات تخصصی مبحث ارتعاشات هست....تقدیم به دینامیک و کنترل پروازی ها...!!! Download کلمات کلیدی: دیکشنری ارتعاشات - دیکشنری کنترل اتوماتیک - لغتنامه ارتعاشات و کنترل - آشنایی با لغات ارتعاشات و کنترل - لغتنامه کنترل - vibration dictionary ...