بررسی آیرودینامیکی و آکوستیکی ملخ پوشر هواپیما

منظور از ملخ پوشر، ملخی هست که روی موتورهایی نصب می شود که از پشت هواپیما نیروی پیشران تولید می کنند. به عبارت دیگر هواپیما را به جلو هل می دهند. ببرای مثال تصاویر زیر این نوع ملخ ها را در هواپیما نشان می دهد. مطالعه آیرودینامیکی و آکوستیکی این نوع از ملخ ها یکی از زمینه های مهم در ...