سلام
بجز کتاب مگسون کتاب دیگه ای در حوزه تحلیل سازه های هوایی نیست؟
دوستان اگه سراغ دارن معرفی کنن.
تشکر