کارنامه اولیه کنکور ارشد هوافضا و مکانیک ۹۶

این مطلب به روز می شود…

شما میتوانید در کانال تلگرام سایت (@asecir) گفتگو انجام دهید:

http://telegram.me/asecir

لطفا برای استفاده همه داوطلبین کنکور ارشد هوافضا و مکانیک ، اطلاعات کامل کارنامه خود را در بخش نظرات پر کنید. به زودی جدول رتبه و درصدهای داوطلبین ۹۶ در همین مطلب قرار داده خواهد شد در نظر داشته باشید که همین رتبه ها کمک بسیار مهمی به دوستانتان خواهد بود که به صورت رایگان در اختیار عموم قرار می گیرد. با توجه به اشکالی که در فرم ارسال ایجاد شده است، لطفا اطلاعات رتبه و درصد را به صورت الگوی زیر در نظرات قرار بدید تا جدول رتبه ها را در سایت قرار بدهیم:

رشته هوافضا

رتبه:
تراز:
معدل کارشناسی:
رشته کارشناسی:
زبان انگلیسی:
ریاضیات:
ایرودینامیک:
سازه:
مکانیک پرواز:
طراحی هواپیما:

 

رشته مکانیک

رتبه:
تراز:
معدل کارشناسی:
رشته کارشناسی:
زبان انگلیسی:
ریاضیات:
حرارت و سیالات:
جامدات:
دینامیک و ارتعاشات:
ساخت و تولید:

 

 جدول درصدها و رتبه های کنکور هوافضا ۹۶
رتبهنمره (تراز)معدل کارشناسیرشته کارشناسیزبانریاضیاتآیرودینامیکسازهمکانیک پروازطراحی هواپیما
۳۱۶۵۲۷مکانیک۱۵.۵۱۰.۵۳۸.۳۱۶.۷۲۵۳۳.۳
۷۹۵۳۶۴۱۵.۷مکانیک۲.۲۳۱.۵۱۸.۳۵۱۰۴۲.۲
۹۶۵۱۰۹۱۴.۹هوافضا۴۱.۱۱۷.۵۱۵صفر۱۳.۳۳۷.۷
۱۲۷۴۸۲۲۱۷.۸مکانیکصفر۱۱۱۰۲۰۱۹۲۵
۱۴۳۴۶۹۵۱۴.۴مکانیک۱۲.۲۴۳.۸۸.۳۳۳.۳۸.۳صفر
۱۶۱۴۵۸۰۱۷.۴هوافضاصفر۱۰.۵۱۸.۳-۱۰۱۰۴۲.۲
۱۷۵۴۵۰۴۱۵.۷صفر۴۲۸.۳۲۰صفر۲۰
۲۵۳۱۷.۳تعمیر نگهداری بالگردصفر۲۶.۳۵صفر۱۸.۳۱۷.۷
۲۶۳۴۱۰۹۱۴.۶ مکانیک۸۲.۲۳۶.۸۱۰صفرصفرصفر
۲۷۱۴۰۷۷۱۵.۵مکانیک۱.۱۳۸.۶۱۳.۳۶.۶۱۶.۶صفر
۴۳۲۳۲۰۵۱۷تکنولوژی هواپیما۱۲صفر۱۵صفر۱۰۳۲
۴۳۴۳۴۸۵۱۳.۷مکانیک۲۶.۶۸.۷۱۶.۶۵-۱.۶۱۵.۵
۸۲۴۲۷۸۳۱۵.۴مکانیک۱۷.۷۱.۷۶.۶۱۳.۳۸.۹
۸۵۴۲۷۴۳۱۵.۷مکانیک۶.۶۲۲.۸۳.۳۱۰صفرصفر
۸۴۲۱۲.۸مکانیک۳۵۳۶صفرصفرصفرصفر
۱۱۸۰۲۳۷۲۱۶.۶سفید۶.۶۱۱.۶

 

 

مطالب مربوط به کنکور ارشد 

معرفی دانشگاه ها

23 دیدگاه درباره “کارنامه اولیه کنکور ارشد هوافضا و مکانیک ۹۶

 1. OMID

  رتبه:۴۳۲
  تراز:۳۲۰۵
  معدل کارشناسی:۱۷
  رشته کارشناسی:مهندسی تکنولوژی هواپیما( تعمیر و نگهداری)
  زبان انگلیسی:۱۲
  ریاضیات:۰
  ایرودینامیک:۱۵
  سازه:۰
  مکانیک پرواز:۱۰
  طراحی هواپیما:۳۲

 2. محمد

  رتبه: ۲۵۳
  تراز:
  معدل کارشناسی: ۱۷.۳۶
  رشته کارشناسی: مهندسی نگهداری و تعمیر بالگرد
  زبان انگلیسی: ۰
  ریاضیات: ۲۶.۳۲
  ایرودینامیک: ۵
  سازه: ۰
  مکانیک پرواز: ۱۸.۳۳
  طراحی هواپیما: ۱۷.۷۸

 3. داوطلب ارشد96

  زبان ۱۶٫۶۷
  ریاضی سفید
  ایرو ۶٫۶۷
  مکانیک پرواز ۱۱٫۶۷
  سازه -۵
  طراحی هواپیما -۸٫۸۸
  رتبه ۱۱۸۰
  تراز ۲۳۷۲

 4. mh

  رتبه ۸۵۴
  نمره کل ۲۷۴۳
  رشته کارشناسی: مهندسی مکانیک
  معدل موثر:۱۵:۷۰
  زبان ۶.۶۷
  ریاضی ۲۲.۸۱
  آیرودینامیک ۳.۳۳
  مکانیک پرواز سفید
  سازه های هوایی ۱۰
  طراحی اجسام پرنده سفید

 5. پرستو

  رشته هوافضا

  رتبه: ۱۶۱
  تراز: ۴۵۸۰
  معدل کارشناسی:۱۷.۱۴
  رشته کارشناسی: هوافضا
  زبان انگلیسی: ۰
  ریاضیات: ۱۰.۵۳
  ایرودینامیک: ۱۸.۳۳
  سازه: -۱۰
  مکانیک پرواز: ۱۰
  طراحی هواپیما: ۴۲.۲۲

 6. داوطلب

  رتبه ۱۲۷

  نمره کل ۴۸۲۲

  رشته کارشناسی: مهندسی مکانیک

  معدل موثر: ۱۷.۸۰

  زبان سفید
  ریاضی % ۱۱
  آیرودینامیک % ۱۰
  مکانیک پرواز % ۱۹
  سازه های هوایی % ۲۰
  طراحی اجسام پرنده % ۲۵

 7. محمد

  رتبه: ۸۲۴
  تراز: ۲۷۸۳
  معدل کارشناسی: ۱۵.۴۰
  رشته کارشناسی: مکانیک
  زبان انگلیسی: ۱۷.۷۸
  ریاضیات: ۱.۷۵
  ایرودینامیک: ۶.۶۷
  سازه: ۱۳.۳۳
  مکانیک پرواز: -۵
  طراحی هواپیما: ۸.۸۹

 8. امیر

  رشته هوافضا

  رتبه:۲۷۱
  تراز:۴۰۷۷
  معدل کارشناسی:۱۵.۵۷
  رشته کارشناسی:مکانیک
  زبان انگلیسی:۱.۱۱
  ریاضیات:۳۸.۶۰
  ایرودینامیک:۱۳.۳۳
  سازه:۶.۶۷
  مکانیک پرواز:۱۶.۶۷
  طراحی هواپیما:سفید

 9. آیت

  رتبه : ۲۶۳
  تراز: ۴۱۰۹
  معدل کارشناسی : ۱۴.۶۳
  رشته کارشناسی : مهندسی مکانیک
  زبان: ۸۲.۲۲%
  ریاضیات : ۳۶.۸۴%
  آیرودینامیک : ۱۰%
  سازه : سفید
  مکانیک پرواز : سفید
  طراحی هواپیما : سفید

 10. مهدی

  رتبه : ۱۴۳
  تراز : ۴۶۹۵
  معدل کارشناسی : ۱۴/۴۸
  رشته کارشناسی : مکانیک جامدات
  زبان : ۱۲/۲۲
  ریاضی : ۴۳/۸۶
  آیرو : ۸/۳۳
  مکانیک پرواز : ۸/۳۳
  سازه: ۳۳/۳۳
  طراحی اجسام پرنده : سفید

 11. z

  رشته هوافضا

  رتبه:۹۶
  تراز:۵۱۰۹
  معدل کارشناسی:۱۴.۹۳
  رشته کارشناسی:هوافضا
  زبان انگلیسی:۴۱.۱۱
  ریاضیات:۱۷.۵۴
  ایرودینامیک:۱۵
  سازه:۰
  مکانیک پرواز:۱۳.۳۳
  طراحی هواپیما:۳۷.۷۸

  رشته مکانیک

  رتبه:
  ساخت و تولید:۳۲۹۸
  طراحی کاربردی:۲۳۷۵
  تبدیل انرژی:۲۲۰۰
  سیستم محرکه خودرو:۲۱۲۹
  طراحی سیستم های دینامیکی خودرو:۲۰۳۸
  سازه بدنه خودرو:۱۳۰۴
  مواد مرکب:۱۹۱۳
  طراحی و ساخت خودروهای نظامی:۱۸۲۹

  تراز:
  ساخت و تولید :۲۹۳۵
  طراحی کاربردی :۳۱۵۱
  تبدیل انرژی :۳۲۱۰
  سیستم محرکه خودرو:۳۵۴۸
  طراحی سیستم های دینامیکی خودرو:۳۳۷۱
  سازه بدنه خودرو:۳۸۷۲
  مواد مرکب:۳۴۱۹
  طراحی و ساخت خودروهای نظامی:۳۴۰۹

  معدل کارشناسی:۱۴.۹۶
  رشته کارشناسی:هوافضا
  زبان انگلیسی:۲۸.۸۹
  ریاضیات:۱۳.۳۳
  حرارت و سیالات:۵
  جامدات:۰
  دینامیک و ارتعاشات:۱۸.۳۳
  ساخت و تولید:۰
  مباني بيومكانيك ۱و۲ : ۰
  دروس پايه پزشكي : ۰

 12. مسعود

  رتبه: ۴۳۴
  تراز: ۳۴۸۵
  معدل کارشناسی: ۱۳.۷۹
  رشته کارشناسی: مکانیک
  زبان انگلیسی: ۲۶.۶۷
  ریاضیات: ۸.۷۷
  ایرودینامیک: ۱۶.۶۷
  سازه: ۵
  مکانیک پرواز: -۱.۶۶
  طراحی هواپیما: ۱۵.۵۶

 13. مرتضی

  رشته هوافضا

  رتبه: ۳۱
  تراز: ۶۵۲۷
  معدل کارشناسی:
  رشته کارشناسی: مکانیک
  زبان انگلیسی: ۱۵/۵
  ریاضیات: ۱۰/۵
  ایرودینامیک: ۳۸/۳
  سازه: ۱۶/۷
  مکانیک پرواز: ۲۵
  طراحی هواپیما: ۳۳/۳

 14. h.Y

  رشته هوافضا

  رتبه:۷۹
  تراز:۵۳۶۴
  معدل کارشناسی:۱۵/۷۶
  رشته کارشناسی:مکانیک
  زبان انگلیسی:۲/۲۲
  ریاضیات:۳۱/۵۸
  ایرودینامیک:۱۸/۳۳
  سازه:۵
  مکانیک پرواز:۱۰
  طراحی هواپیما:۴۲/۲۲

 15. Mdr

  رشته هوافضا

  رتبه ۵
  معدل معادل ۱۸.۰۴
  تراز ۸۴۱۵
  زبان ۲۶
  ریاضی ۸۰
  ایرو ۴۳
  کنترل ۱۵
  سازه ۱۲
  هواپیما ۳۱

پاسخ دادن به آیت لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *