معرفی کتاب تحلیل سازه های هوافضایی

این کتاب شامل ۹ فصل به صورت زیر هست:….


۱- مفاهیم اساسی تئوری الاستیسیته  


۱-۱ بررسی استاتیکی مسئله – بار های خارجی و تنش


۱-۲ بررسی هندسی مسئله – تغییر مکان و کرنش


۱-۳ بررسی فیزیکی مسئله – رفتار الاستیک اجسام تغییر شکل پذیر


۱-۴ بررسی مسئله در مختصات استوانه ای


۲- مسائل دو بعدی تئوری الاستیسیته


۲-۱     کرنش مستوی


۲-۲     تنش مستوی


۲-۳     تابع تنش


۳- روش های حل مسائل تئوری الاستیسیته


۳-۱     روش انرژی


۳-۲     روش ریلی – ریتز


۳-۳     روش بوبنف- گالرکین


۳-۴     روش ولاسف – کانترویچ


۳-۵     روش اجزاء محدود


۳-۶     حل مسائل نمونه


۴- تحلیل سیستم های میله ای و تیر های جدار نازک


۴-۱     سازه حقیقی و مدل محاسباتی


۴-۲     درجه آزادی سیستم های میله ای و تیر های جدار نازک


۴-۳     تعیین پایداری سیستم هندسی


۴-۴     تحلیل تیر های جدار نازک


۵- تحلیل سازه های جدار نازک تقویت شده


۵-۱     تنش قائم در سازه های جدار نازک تقویت شده


۵-۲     تنش برشی در سازه های جدار نازک تقویت شده


۵-۳     جریان برشی حاصل از بار پیچشی خالص


۵-۴     جریان برشی در سازه های جدار نازک با مقطع چند محفظه ای بسته


۵-۵     مرکز برش در سازه های جدار نازک تقویت شده


۶- تئوری صفحات و تحلیل آن ها


۶-۱     تئوری صفحات


۶-۲     شرایط مرزی


۶-۳     تحلیل صفحات مستطیلی


۶-۴     صفحات تحت اثر بار عرضی


۶-۵ تحلیل صفحات دایره ای


۷- پایداری صفحات


۷-۱     پایداری صفحات حت اثر بار فشاری یک جهته


-۲       پایداری صفحات تحت اثر بار برشی


۷-۳     پایداری صفحات تحت اعمال بار ترکیبی


۷-۴     پایداری صفحات تقویت شده


۷-۵     پایداری تیر های جدار نازک


۸- تئوری پوسته ها و تحلیل آن ها


۸-۱     بررسی هندسی پوسته های متقارن


۸-۲     تحلیل غشای پوسته ها


۸-۳     تحلیل غشای پوسته های متقارن تحت بار متقارن


۸-۴     تحلیل خمشی پوسته ها


۸-۵     اثر لبه ها


۹- پایداری پوسته ها ی استوانه ای


۹-۱     معادله اصلی پایداری پوسته های استوانه ای


۹-۲     پایداری پوسته های استوانه ای تحت اعمال بار محوری فشاری


۹-۳     پایداری پوسته های استوانه ای تحت اعمالفشار خارجی


۹-۴     پایداری پوسته های استوانه ای تحت اعمالبار پیچشی


کلمات کلیدی: کتاب تحلیل سازه – تحلیل سازه های هوایی – تحلیل سازه های هوافضایی – دکتر شهرام یوسفی – انتشارات صنایع هوافضا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *