سوراخ هاي رقيق سازي و خنک کاري لاينر (۱۰)

در شکل زیر عبور جريان از گذرگاه بين لاينر و پوسته به داخل جريان اصلي درون لاينر را نشان مي­ دهد. اين در شرايطي صورت گرفته­ است که هر دو جريان داراي سرعت محوري محدودي مي­ باشند.

شماتيک عبور جريان به داخل لاينر

سوراخ ­هاي ناحيه رقيق­ سازي

جهت به دست آوردن قطر سوراخ­ هاي رقيق­ سازي بايستي در ابتدا ماکزيمم عمق نفوذ جت را محاسبه کرد. ماکزيمم فاصله نفوذ جت از محل خروج جت از سوراخ توسط آقای لفبر به صورت زير محاسبه مي گردد:

لفبر (۱۹۹۹) هم چنين پيشنهاد کرده است که بهترين عمق نفوذ براي يک محفظه احتراق حلقوي، طول ۰.۳۳D liner مي­ باشد. نسبت ممنتوم جريان جت ورودي به لاينر به ممنتوم جريان درون لاينر توسط رابطه زير به دست مي آيد:

که j دلالت بر جت و g دلالت بر گاز داغ درون لاينر دارد.

دماي انتهاي ناحيه اوليه تقريباً با دماي شعله برابر است که در اين مرحله از طراحي، ۱۷۰۰ کلوين جهت دماي شعله در نظر گرفته شده­ است. تعداد سوراخ­ هاي لازم جهت رقيق­ سازي گازهاي حاصل از احتراق توسط رابطه زير محاسبه مي­ گردند:

جهت محاسبه قطر سوراخ واقعي، بايستي تاثير ضريب تخليه جت از سوراخ نيز لحاظ گردد. از اين رو محاسبات براي به دست آوردن قطر واقعي سوراخ ادامه داده مي­شوند

که P an فشار کل ناحيه بالادست سوراخ، P j فشار استاتيکي پايين دست سوراخ، A h مساحت مقطع روبروي سوراخ و m h دبي جرمي گذر کننده از سوراخ مي­ باشند.

هم چنين β نسبتدبي جرمي گذرکننده از سوراخ به دبي کل گذر کننده از گذرگاه حلقوي بين پوسته و لاينر مي­ باشد.  نسبت فشار ديناميکي جت به فشار ديناميکي بالادست سوراخ مي­ باشد که از رابطه زير حاصل مي­ گردد:

که  μ=β/α و α=Ah/Aan مي باشند.

با حدس زدن C D که مقداري نزديک به محدوده ۰.۶تا ۰.۸دارد، يک روند آزمون و خطا براي به دست آوردن قطر واقعي سوراخ آغاز مي­ گردد. براي بررسي  به دست آمده مي­ توان از شکل زیر نیز کمک گرفت و داده به دست آمده را ارزيابي نمود.

نمودار ضريب  بر حسب ثابت افت فشار سوراخ

سوراخ­ هاي خنک­ کاري لاينر

بعد از محاسبه نحوه توزيع هوا و چيدمان سوراخ­ ها در ناحيه رقيق­ سازي، بايستي نحوه چيدمان سوراخ­ ها جهت خنک­ کاري لاينر نيز مورد محاسبه قرار گيرند. طراحي سوراخ­ هاي شکاف خنک­ کاري به طول شکاف، قطر سوراخ­ هاي شکاف و تعداد سوراخ ­ها بستگي دارد. ضريب تخليه سوراخ­ هاي شيار را به پيشنهاد مراجع ۰.۸در نظر گرفته مي­ شود. کل سطح موثر سوراخ­ ها و قطر آن­ها از طريق روابط زير محاسبه مي­ گردند:

به پيشنهاد ملر ماکزيمم قطر سوراخ­ هاي خنک­ کاري، ۲.۵mm و مينيمم فاصله بين هر دو سوراخ ۱.۲۵mm مي­ تواند باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *