آشنایی با ایرفویل (Airfoil) – قسمت دوم

بیایید با ديگر مشخصات و داده هاي ايرفويل آشنا بشويم… ايرفويل ها در واقع يك تعريف هستند و از داده هاي آنها در عالم واقعي استفاده مي شود….ايرفويل ها با بال هواپيما يك فرق اساسي دارند و آن اينست كه بال هواپيما يك بال متناهي است در حالي كه ايرفويل بال نامتناهي است و اين فرق اساسي باعث مي شود كه ضرايب برآ، پسا و گشتاور در اين دو برابر نباشد. هر ايرفويل ضرايب برا، پسا  و گشتاور مربوط به خود را دارد. در زير ضريب برآي ايرفويل و تأثيرات هندسه آن  بر اين ضريب را بررسي خواهيم كرد.

ضريب برا وابستگي مشهودي به زاويه حمله دارد. بر همين اساس نمودار معروف و پركاربردي از اين وابستگي مي توان رسم كرد:

همانطور كه از شكل پيداست اين نمودار به دو قسمت خطي و غير خطي تقسيم مي شود. با افزايش زاويه حمله ايرفويل، ضريب برآ افزايش مي يابد اما اين افزايش حدي دارد…. در واقع اين حد را نقطه واماندگي تعيين مي كند يعني اينكه زاويه حمله به حدي مي رسد كه بعد از آن نيروي برآ با افت شديدي روبرو خواهد شد.

 

 

در ناحيه خطي نمودار ، جريان حول مقطع بال هموار است و همانطور كه از تصوير مشاهده ميشود  خطوط جريان اكثرا با سطح تماس دارند، اما همينكه زاويه حمله بيشتر مي شود، جريان تمايل بيشتري به جدايش از سطح بالاي ايرفويل پيدا مي كند و ناحيه جدا شده از سطح ايرفويل بزرگ و بزرگتر خواهد شد.

همانطور كه از شكل پيداست دنباله بزرگي از هواي مرده در پشت ايرفويل به وجود مي آيد، در داخل اين ناحيه جدايش، جريان در حال گردش است كه به آن جريان معكوس مي گويند. جدايش جريان از آثار لزجت است و نتيجه جدايش جريان افت نيروي برآ و ازدياد نيروي پسا است. وقتي جدايش جريان به حدي ميرسد كه نيروي برا به صورت ناگهاني افت شديدي پيدا مي كند، مي گوييم كه ايرفويل به نقطه واماندگي رسيده است (همان نقطه كه در نمودار ضريب برا از حالت خطي خارج مي شود). بيشترين مقدار ضريب برا كه قبل از پديده واماندگي رخ مي دهد، ضريب برآي ماكزيمم (Cl max) نشان مي دهند. ضريب برآي ماكزيمم يكي از پارامترهاي مهم در ايرفويل هاست و بخش بزرگي از تحقيقات جديد در خصوص بالاتر بردن اين پارامتر مي باشد.

3 دیدگاه درباره “آشنایی با ایرفویل (Airfoil) – قسمت دوم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *